Chinese Title: Běn cǎo jīng jí zhù
Chinese Characters: 本草經集注

Author: Táo Hǒng-Jǐng (Táo Tōng-Míng)
Author Chinese Characters: 陶弘景 (陶通明)