Chinese Title: Wēn bìng tiáo biàn
Chinese Characters: 温病條辨

Author: Wú Táng, Wú Jū-Tōng
Author Chinese Characters: 吳瑭, 吳鞠通