Chinese Title: Lei Zheng Huo Ren Shu

Author: Zhu Gong