Chinese Title: Zhong Xi Yi Jie He Zhi Liao Ji Fu Zheng

Author: Nankai Hospital of Tianjin