Chinese Title: Gu Jin Yi Tong Da Quan

Author: Xu Chun Fu