Chinese Title: Nei Jing Shi Yi Fang Lun

Author: Luo Long Ji