Chinese Title: Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang

Author: Imperial Medical Department