Chinese Title: Gu Jin Yi Jian

Author: Gong Xin Zuan