Chinese Title: Bu Yao Xiu Zhen Xiao Er Fang Lun

Author: Author and Date Unknown