Chinese Title: Chong Ding Tong Su Shang Han Lun

Author: Yu Gen Chu