Chinese Title: Yi Xue Zhong Zhong Can Xi Lu

Author: Zhang Xi Chun