Chinese Title: Xiǎo ér yào zhèng zhēn ju ééé
Chinese Characters: 小兒藥證真訣

Author: Qián Yǐ
Author Chinese Characters: 錢乙