English Title Divine Husbandman's Classic of the Materia Medica
Chinese Title Shén Nóng Běn Cǎo Jīng
Chinese Characters 神農本草經
Author anonymous author(s)
Author (Chinese Characters)
Dynasty Date circa 25-220
Dynasty (English translation) Dōng Hàn or Hòu Hàn
Dynasty Dong Han or Hou Han
Dynasty (Chinese Characters) 東漢 or 後漢