Modification to zuǒ jīn wán

Zuo Jin Wan
(Left Metal pill)

''Modification:'' For pronounced acid regurgitation - also add Wa Leng Zi - refer to:
Author: Dan Bensky and Randall Barolet
, p99

    Herb Common Name   Qty.  
黃蓮 Huang Lian coptis rhizome 15 - 18 grams
吳茱萸 Wu Zhu Yu evodia fruit 2 - 3 grams
added 海螵蛸 Hai Piao Xiao cuttlefish bone, cuttlebone