We need your help!

We Need Your Help!All this information has been generated from community involvement. Contribute functions, indications and more to the following items:Herbs with missing data:  


Pin Yin NameCommon NamePharm. Name
trichosanthes seed 
Sh   
She Xiang naval secretions of musk deer; muskSecretio Moschus
Su He Xiang resin of rose maloes; styraxStyrax Liquidus
Bing Pian borneolBorneolum
Shi Chang Pu sweetflag rhizome; acorusRhizoma Acori Graminei
Bai Ji Li caltrop fruit; puncture-vine fruitFructus Tribuli Terristris
Di Long earthworm; lumbricusLumbricus
Quan Xie scorpion; buthusButhus Martensi
Wu Gong centipede; scolopendraScolopendrae Subspinipes
Shi Jun Zi Rangoon creeper fruit with seeds, quisqualisFructus Qisqualis Indicae
Ku Lian Gen Pi chinaberry bark, chinaberry root bark, melia bark, melia root bark Cortex Meliae Radicis
Bing Lang betel nut; areca seed; areacaSemen Arecae Catechu
Guan Zhong cyrtomiumHerba Guanzhong
Peng Sha boraxBorax
Lu Feng Fang wasp nestNidus Vespae
Zhi Gan Cao Honey Prepared Licorice 
Zhu Ye Bamboo LeavesPhyllostachys nigrae Folium
Geng Mi hulled or husked, uncooked non-glutinous riceSemen Oryzae
Wei Jiang   
Zhi Huang Qi   
Sheng Jiang Pi   
Sheng Fu Zi   
Fu Shen  Poriae Sclerotium pararadicis
Dan Pi  Moutan Cortex
Ju Pi Tangerine PeelCitrus reticulata
Shao Yao   
Bai Mi   
Nan Gua Zi Pumpkin seeds and husksSemen Cucurbitae Moschatae
Dan Nan Xing  Arisaema cum Bile
Jiang Ban Xia !   
Qing Jiu   
Nuo Mi  Glutinous Rice
Qing Xiang Zi 2 celosia seedsCelosiae Semen
Yu Zhou Lou Lu echinopsEchinopsis Radix
Ci Ji Li caltrop fruit, puncture-vine fruit, tribulusTribuli Fructus
Lu Dou Yi soybean skinGlycinis Testa
Luo Bu Ma Ye dogbane leafApocyni veneti Folium
Bai Jiang Can silkworm, body of sick silkwormBombyx batryticatus
Ku Lian Pi chinaberry bark or root bark, melia bark or root barkMeliae Cortex
Chuan Mu Tong clematidis caulisClematidis armandii Caulis
Fei Zi torreya seedsTorreyae Semen
He Shi carpesium fruitCarpesii abrotanoidis Fructus
Nan He Shi daucus fruitCarotae Fructus
Lei Wan fruiting body of OmphaliaOmphalia
Wu Yi elm cake, paste made from the fruit of the stinking elmUlmi macrocarpae Fructus
Mian Ma Guan Zhong dryopteris root, shield-fernDryopteridis crassirhizomae Rhizoma
Da Suan garlic bulbAllii sativi Bulbus
Chang Shan dichroa rootDichroae Radix
Hu Ji Sheng colored mistletoeVisci Herba
Luo Shi Teng 2 star jasmine stemTrachelospermi Caulis
Bei Mu  Fritillariae Bulbus
Ye He Hua Cocos magnolia flowerMagnoliae coconis Flos
Jiu Jie Chang Pu Altai anemone rhizomeAnemones altaicae Rhizoma
Bai Jiu White Wine 
Ma Qian Zi Nux-vomica seedsSemen Strychni
Duan Mu Li Oyster Shell 
Jiao Shan Zhi Gardenia fruit, Cape Jasmine fruitGardenia Fructus
Xian Dan Zhu Ye Fresh Lopatheri GracilisLophateri Herba
Zi Bei Tian Kui BegoniaHerba Begoniae Fimbristipulatae
jiao mu zanthoxylum seedZanthoxyli Semen
mistake  Polygoni multiflori Radix preparata
Zao Xiu  Rhizoma Paridis
E Guan Shi  Stalactitum
Tian Xing Ren  Semen Armeniacae Dulcis
Qing Mu Jiang   
Long Nao  Borneolum
Pao Jiang Prepared Dried Ginger RhizomeRhizoma Zingiberis Officinalis Praeparata