Modification to dì huáng yǐn zǐ

Di Huang Yin Zi
(Rehmannia Decoction)

''Modification:'' For Yin deficiency and vigorous phlegm-fire without Yang deficiency - refer to:
Author: Dan Bensky and Randall Barolet
, p410

    Herb Common Name   Qty.  
生薑 Sheng Jiang fresh ginger rhizome 5 pieces
薄荷 Bo He field mint, mentha 5 - 7 pieces
茯苓 Fu Ling poria, sclerotium of tuckahoe, China root, hoelen, Indian bread 9 grams
大棗 Da Zao jujube, Chinese date 1 pieces
熟地黄 Shu Di Huang cooked rehmannia root, prepared Chinese foxglove root 9 grams
肉蓯蓉 Rou Cong Rong cistanche; fleshy stem of broomrape 9 grams
巴戟天 Ba Ji Tian Morinda root 9 grams
麥門冬 Mai Men Dong ophiopogon tuber 9 grams
石斛 Shi Hu dendrobium 9 grams
山茱萸 Shan Zhu Yu Asiatic cornelian cherry fruit, cornus 9 grams
五味子 Wu Wei Zi schisandra fruit 9 grams
遠志 Yuan Zhi Chinese senega root; polygala 9 grams
石菖蒲 Shi Chang Pu sweetflag rhizome; acorus 9 grams
added 肉桂 Rou Gui inner bark of Saigon cinnamon, cinnamon bark
added 附子 Fu Zi Prepared daughter root of Sichuan aconite
added 膽南星 Dan Nan Xing
added 天竺黃 Tian Zhu Huang bamboo sugar, tabasheer, siliceous secretions of bamboo
added 竹瀝 Zhu Li bamboo sap (dried)
added 川貝母 Chuan Bei Mu Sichuan fritillaria bulb, tendrilled fritillaria bulb, fritillaria