Modification to qīng qì huà tán wán

Qing Qi Hua Tan Wan
(Clear the Qi and Transform Phlegm Pill)

''Modification:'' For high fever

    Herb Common Name   Qty.  
added 石膏 Shi Gao gypsum
added 知母 Zhi Mu anemarrhena rhizome